Байгууллагын 2022 оны үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийсэн дүгнэлт
2023-05-23
2022-ХШҮ ДҮГНЭЛТ
# Сэдвүүд
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ