соёлын төв ордон. орчин ба үйлчилгээ 6981:2022 стандарт
2023-03-17

Энэхүү стандартыг соёлын салбарт үйлчилгээ эрхэлж буй төрийн, орон нутгийн болон хувийн өмчийн соёлын төв, орднууд хэрэглэх ба хууль эрхийн актуудтай хамтад нь мөрдлөг болгон хэвшүүлж, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чанартай, хүртээмжтэй соёлын үйлчилгээг үзүүлж, аливаа болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөл бүрдэх юм.

соёлын төв 2022 дүрэм
# Сэдвүүд
Хууль эрх зүй