Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдал, хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ