2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт
2023-04-27
2022 аудит дүгнэлт
# Сэдвүүд
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал