2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дугаар сарын мэдээ
2023-04-27
төсөв 2 сар
# Сэдвүүд
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал